Non haberá edición 2020 do Camiño dos Faros

Reunida a directiva da Asociación Camiño dos Faros decidimos non facer a edición 2020 do Camiño dos Faros.

O noso obxectivo foi sempre deixar un camiño para o futuro da Costa da Morte. Poderiamos ter moitos beneficios persoais con este camiño, mais o obxectivo só era consolidalo. Cremos que o obxectivo está plenamente cumprido, o camiño consolídase en toda a Europa sendeirista e miles de camiñantes de todo o mundo acoden percorrer toda esta Costa da Morte.

O único que falta é que as administracións (de todas as cores) consideren que é unha ruta de sendeirismo para mellorar a súa sinalización e mantelo limpo todo o ano. Nada máis. Mais parece que esto é imposible. Non porque non sexa unha ruta de sendeirismo, que o é, senón porque o fixemos tan ben que creamos un recurso do que todos (de fóra da comarca) queren aproveitarse. A ninguén lle interesa que catro amigos sen subvencións creen un recurso 100% sostible e altamente responsable coa Costa da Morte. Non é un bo exemplo neste mundo no que, coa escusa do turismo, malgástanse millóns e millóns de euros.

O tempo que se está perdendo en dar unha base sólida a este espectacular recurso non voltará e outros destinos de sendeirismo en Europa están a posicionarse perfectamente mentres os membros da asociación levan 7 anos facendo de políticos. Mentres as administracións presentan os seus proxectos en Fitur uns aos outros, a Rota Vicentina de Portugal, por poñer un exemplo, percorre as mellores feiras de sendeirismo en Europa nestes meses de inverno.

Por iso, cansos e aburridos de loitar sen avanzar, decidimos non facer a edición 2020. Sentímolo pola xente que nos quere e agradecemos enormemente todo o traballo dos voluntarios durante este tempo, pero non seguiremos facendo o parvo unha e outra vez.

Dende a asociación centraremos os nosos esforzos en seguir traballando para que a ruta quede como está e sexa desnaturalizada/corrompida o menos posible. Seguiremos loitando, con ou sen homologación, con ou sen axuda das Administracións, coma fixemos sempre.

Tamén sabemos que, grazas ao gran traballo de base feito e que estamos no 2020, na era de Internet, redes sociais e Wikiloc, isto non o pode parar ninguén.

Nós non imos facer a edición, pero iso non significa que ti non poidas seguir sendo trasno e gozar desta rota que está aberta e cunha cara nova os 365 días do ano. Ven coa túa asociación, familia ou amigos para percorrer esta aventura e así, entre todos, seguiremos mostrandolle ao mundo que esto é máis que un camiño.

Unha aperta
Asociación Camiño dos Faros

 


 

Gathered the directive of the Association Camiño dos Faros we have decided not to do the 2020 edition of Camiño dos Faros.

Our goal was always to leave a path for the future of A Costa da Morte. We could have obtained many personal benefits with this trail but the goal was only to consolidate it. We believe that the objective is fully accomplished, the trail is consolidated and thousands of walkers from all over the world come to walking this Costa da Morte.

The only thing missing is that the administrations consider it a hiking trail to improve its signaling and to keep it clean all year. But it seems to be impossible. Not because it is not a hiking route, which is with all the letters, but because we did it so well that we created a resource that everyone (from outside the area) wants to take a slice of. Nobody is interested that four friends without money create a 100% sustainable and highly responsible resource with the Costa da Morte. It is not a good example in this world where millions and millions of euros are wasted with the excuse of tourism.

The time that is being wasted in giving a solid base to this spectacular resource will not return and other hiking destinations in Europe are positioning themselves perfectly while the members of the association have been politicians for 7 years. While the administrations present their projects in Fitur to each other, the Rota Vicentina of Portugal, for example, goes through the best hiking fairs in Europe during these winter months.

Therefore, tired and bored of fighting without making progress, we have decided not to do the 2020 edition. We are sorry for the people who love us and we greatly appreciate all the work of the volunteers during this time, but we will not be fools again and again.

From the association we will focus our efforts on continuing to work so that the route remains as it is as denatured/corrupted as little as possible. We will continue fighting, with or without homologation, with or without help from the Administration, as we have always done.

We also know that, thanks to the great basic work done and that we are in 2020, in the era of Internet, social networks and Wikiloc, this cannot be stopped by anyone.

We will not make the editing, but that does not mean that you can not continue being trasno and enjoying this path that is open and with a new face every day, 365 days a year. Come with your association, family or friends to go on this adventure and so, among all, we will continue to show the world that this is more than a path.


NO HABRA EDICION DE O CAMIÑO DOS FAROS EN 2020

Reunida la directiva de la Asociación Camiño dos Faros hemos decidido no hacer la edición 2020 del Camiño dos Faros.

Nuestro objetivo siempre fue dejar un camino para el futuro de A Costa da Morte. Pudimos haber obtenido muchos beneficios personales con este camino pero el objetivo sólo fue consolidarlo. Creemos que el objetivo está cumplido con creces, el camino está consolidado en toda la Europa senderista y miles de caminantes de todo el mundo vienen a recorrer toda esta Costa da Morte.

Lo único que le falta es que las administraciones la consideren ruta de senderismo para mejorar su señalización y poder mantenerla limpia todo el año. Pero parece ser que es imposible. No porque no sea una ruta de senderismo, que lo es con todas las letras, sino porque lo hicimos tan bien que creamos un recurso del que todos (desde fuera de la comarca) quieren sacar tajada. A nadie le interesa que cuatro amigos sin ningún tipo de subvención creen un recurso 100% sostenible y sumamente responsable con la Costa da Morte. No es un buen ejemplo en este mundo donde con la excusa del turismo se malgastan millones y millones de euros.

El tiempo que se está perdiendo en darle una base sólida a este espectacular recurso no volverá y otros destinos senderistas de Europa se están posicionando perfectamente mientras los miembros de la asociación llevamos 7 años haciendo de políticos. Mientras las administraciones se presentan sus proyectos en Fitur los unos a los otros, la Rota Vicentina de Portugal, por poner un ejemplo, recorre en estos meses de invierno las mejores ferias de senderismo de Europa.

Por lo tanto, cansados de pelear sin conseguir avances, hemos decidido no hacer la edición del 2020. Lo sentimos por la gente que nos quiere y agradecemos muchísimo todo el trabajo de los voluntarios durante este tiempo, pero no vamos a seguir haciendo el parvo una y otra vez.

Desde la asociación centraremos nuestro esfuerzo en seguir trabajando para que la ruta se mantenga como está y sea desnaturalizada/corrompida lo menos posible. Seguiremos peleando, con homologación o sin ella, con ayuda de la Administración o sin ellos, como siempre hemos hecho.

También sabemos que, gracias al gran trabajo de base hecho y a que estamos en el 2020, en la era de Internet, de las redes sociales y del Wikiloc, esto no lo puede parar nadie.

Nosotros no haremos la edición, pero eso no quiere decir que vosotros no podáis seguir siendo trasnos y disfrutando de este camino que está abierto y con una cara nueva cada día los 365 días del año. Vente con tu asociación, familia o amigos a recorrer esta aventura y así, entre todos, seguiremos demostrándole al mundo que esto es más que un camino.

Un abrazo
Asociación O Camiño dos Faros